De volgende juridische tekst is vertaald uit het Duits en kan afwijkingen bevatten. Het origineel in het Duits geldt.

-------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

-------------------------------------------------------

Inhoudsopgave
------------------
1. toepassingsgebied
2. totstandkoming van het contract
3. herroepingsrecht
4. prijzen en betalingsvoorwaarden
5. leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. aansprakelijkheid voor gebreken
7. speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
8. inwisseling van promotiebonnen
9. inwisselen van cadeaubonnen
10. toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

1) Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Sensora GmbH (hierna te noemen de "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna te noemen de "Klant") sluit met de Verkoper met betrekking tot de goederen en/of diensten die door de Verkoper worden aangeboden in zijn online shop. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens, een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het winkelmandje bevinden, door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of

- door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of

- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Indien de klant tijdens het bestelproces "PayPal Express" als betalingsmethode selecteert, geeft hij tevens een betalingsopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper, in afwijking van artikel 2.3, het aanbod van de Klant te aanvaarden op het moment dat de Klant de betalingstransactie initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de Klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. per e-mail, fax of brief) naar de Klant gestuurd nadat de Klant zijn bestelling samen met deze Algemene Voorwaarden heeft verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de Verkoper en kan door de Klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door de relevante inloggegevens op te geven, op voorwaarde dat de Klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper voordat hij zijn bestelling indient.

2.7 Vóór het plaatsen van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper kan de Klant zijn gegevens voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende verzending van de bestelling nogmaals in een bevestigingsvenster weergegeven en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.8 Voor het afsluiten van het contract is de Duitse taal beschikbaar.

2.9 De afhandeling van de bestelling en het contact vinden plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper de bestelling verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De vermelde prijzen van de Verkoper zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijscomponenten. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Er staan de Klant verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die worden aangegeven in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, dient betaling direct na het sluiten van de overeenkomst te geschieden.

4.4 Als de betalingsmethode "PayPal" is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_CH. Dit vereist onder andere dat de klant een PayPal-rekening opent of al een dergelijke rekening heeft.

4.5 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) bieden wij Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, de volgende betalingsmogelijkheden factuur en directe overboeking. De betaling wordt in beide gevallen gedaan aan Klarna. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier: https://www.klarna.com/ch/agb/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen wordt regelmatig uitgevoerd door verzending en naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending.

5.3 In principe gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant op het moment dat de goederen worden verzonden of op het moment dat ze worden overhandigd aan de aangewezen vervoerder.

5.4 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

7) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

7.1 Als de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook verplicht is om de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant te verwerken, moet de klant de ondernemer alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de ondernemer gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de ondernemer hiervoor de noodzakelijke gebruiksrechten verlenen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid op zich dat hij het recht heeft om de aan de verkoper ter beschikking gestelde inhoud te gebruiken. In het bijzonder dient hij ervoor te zorgen dat hierdoor geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

7.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die deze tegen de verkoper geldend zou kunnen maken in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit verband draagt de klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ter hoogte van het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

7.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren als de inhoud die de klant hiervoor verstrekt in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor de levering van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdgevaarlijke en/of geweldverheerlijkende inhoud.

8) Inwisselen van kortingsbonnen

8.1 Waardebonnen die gratis door de Verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

8.3 Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één promotiebon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de Verkoper.

8.6 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan worden gekozen voor een van de andere betaalmethoden die door de Verkoper worden aangeboden om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een kortingsbon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn contractuele herroepingsrecht, indien een dergelijk recht is overeengekomen.

8.9 De waardebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Overdracht van de waardebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

9) Inwisselen van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die kunnen worden gekocht via de online shop van de Verkoper (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden gecrediteerd aan de klant tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de Cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de Verkoper worden aangeboden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de cadeaubon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10) Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

10.1 Als de klant handelt als consument, worden alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen beheerst door Zwitsers recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de woonplaats van de klant.

10.2 Als de klant optreedt als ondernemer, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de woonplaats of het bedrijf van de verkoper.